Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Čl.I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť:

SYMPATEK s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves,  Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40823/V (ďalej len “predávajúci“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.esurfy.sk

 

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

IČO: 50 689 827

DIČ: 2120448759

IČ DPH: SK2120448759

Sídlo: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: esurfy@esurfy.sk

telefonický kontakt: +421 907 9595 73

Korešpondenčná adresa: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, tel. č. 055/6220 781

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).

 

1.3 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

 

1.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právo mocné súdy Slovenskej republiky.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1.7 Tieto obchodné podmienky sa okrem ustanovení článku VI. a článku VII vzťahujú aj na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

1.8 Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

 

Čl.II. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a takýto tovar si zakliknutím tlačidla “Pridať do košíka” vloží do “Košíka”. Následne sa kupujúci výberom príslušného tlačidla rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do “Košíka”.

 

2.2 Po ukončení výberu tovaru/tovarov prejde kupujúci (napríklad kliknutím na ikonu nákupnej taška v pravej hornej časti internetovej stránky predávajúceho) do “Košíka” kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, základnom popise, množstve, a cene objednaného tovaru.

 

2.3 Po potvrdení obsahu “Košíka” stlačením tlačidla “Pokladňa” prejde kupujúci na stránku zadania identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho, zadania spôsobu a ceny doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadania spôsobu platby. Na tejto stránke je kupujúci povinný uviesť resp. vybrať alebo potvrdiť najmä meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, e-mailovú schránku kupujúceho, v prípade právnických osôb IČO, IČ DPH kupujúceho, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia/doručenia tovaru. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje. Kupujúci je povinný vyplniť všetky stránkou požadované údaje.

 

2.4 Po zadaní spôsobu a ceny doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadania spôsobu platby za tovar sa kupujúcemu zobrazí celková cena objednávky vrátene ceny dopravy/doručenia. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci “zaškrtol” políčko “Súhlasím s obchodnými podmienkami”, a potom klikol na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

 

2.5 Pred kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť. Kupujúci sa pred kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” môže vždy vrátiť na predchádzajúci krok vytvárania objednávky a to stlačením tlačidla “Košík”.

 

2.6 Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v Čl.II. a Čl.III. týchto obchodných podmienok.

 

2.7 Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.

 

2.8 Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu doručenie objednávky bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Takéto potvrdenie doručenia objednávky nie je potvrdením o záväznej akceptácii objednávky podľa bodu 2.9 týchto obchodných podmienok a jeho prijatím kupujúcim sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy. Ak však potvrdenie podľa tohto bodu obsahuje aj text “Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky” alebo iný text z ktorého vyplýva, že potvrdenie podľa tohto bodu je súčasne potvrdením o záväznej akceptácii objednávky, považuje sa toto potvrdenie súčasne za Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky podľa bodu 2.9 obchodných podmienok; potvrdenie v takom prípade obsahuje aj náležitosti podľa druhej vety bodu 2.9 obchodných podmienok.

 

2.9 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, ktoré predávajúci uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu kupujúceho, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie objednávky”. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy, prílohou e-mailovej správy budú tieto obchodné podmienky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.

 

2.10 Pred záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, je predávajúci (v závislosti na charaktere objednávky a objednaného tovaru) podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. kupujúceho v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e-mailom).

 

2.11 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je zoznamom bežne predávajúcim dodávaného tovaru, avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov podľa zoznamu. Informácie o dostupnosti tovaru na stránke predávajúceho majú informatívny charakter.

2.12 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytvárané objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

 

2.13 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať aj ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim.

 

2.14 O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúci pred odmietnutím objednávky uhradil kúpnu cenu alebo jej časti, tak predávajúci vráti zaplatenú sumu kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

2.15 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a ak od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, aby dodanie tovaru uskutočnil v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V týchto prípadoch sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

2.16 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvoch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyexpedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adrese: shop@esurfy.sk). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku VI týchto Obchodných podmienok.

 

2.17 Údaje vo faktúre za dodanie tovaru nemožno meniť po tom, ako bola cena tovaru zaplatená alebo po tom, ako tovar kupujúci prevzal.

 

2.18 Uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu štyroch rokov a kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

 

2.19 Tovar, ktorého jednotková hodnota uvedená predávajúcim presahuje sumu 2500 € bez DPH a viac, a/alebo predstavuje sumu 3000 € s DPH a viac, nie je možné objednať cez tento internetový obchod, teda na takýto tovar a v takomto prípade nemôže byť uzatvorená kúpna zmluva na diaľku. Na takýto tovar môže byť kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená len v mieste prevádzky predávajúceho.

 

Čl.III. Platba za tovar

3.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané bez DPH a vrátane DPH.

 

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť cenu dodania tovaru všetko podľa akceptovanej objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu.

 

3.3 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky banky kupujúceho za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, na základe vzťahu kupujúceho s bankou a na základe vzťahu kupujúceho s poskytovateľom pripojenia na internet.

 

3.4 Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy resp. prevzatia nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v akceptovanej objednávke;
 • v hotovosti v prevádzke výdajného miesta predávajúceho (tu nie je možná platba platobnou kartou)
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • bezhotovostne online prostredníctvom platobnej karty počas procesu uskutočňovania objednávky resp. bezprostredne po odoslaní objednávky, (bez poplatku, kupujúci ale platí poplatky svojej banky)

 

3.5 V prípadoch platby v hotovosti je kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.

 

3.6 V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 3 dní od zaslania predfaktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej faktúry. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

 

3.7 Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v čase udanej splatnosti, kúpna zmluva zaniká.

 

Čl.IV. Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci dodáva tovar výlučne na územie krajín ktoré je možné vybrať zo zoznamu krajín doručenia v procese vytvárania objednávky.

4.2 Spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolí kupujúci v procese zostavovania objednávky tovaru. Tovar si môže kupujúci prevziať osobne bezplatne na adrese:

 

SYMPATEK s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves (esurfy.sk)

 

To však výlučne po tom, ako mu predávajúci oznámil, že tovar je pripravený na prevzatie kupujúcim. Tovar je štandardne zasielaný kuriérskou službou. Pri objednávke tovaru v hodnote tovaru nad 50 € bez DPH, čo je 60€ s DPH, je doprava zdarma; tým nie je dotknuté ustanovenia bodu 4.1 týchto obchodných podmienok. Pri doručovaní tovaru kupujúcemu bude kuriér kupujúceho pred doručením vhodným spôsob informovať o čase doručenia.

 

4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v Potvrdení objednávky a v lehote do tridsiatich dní od potvrdenia akceptácie objednávky. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je zvyčajne dodávaný do 2-7 pracovných dní; v prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

 

4.4 Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.3 týchto obchodných podmienok a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo jeho prevzatie odmietne potvrdiť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť.

 

4.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

4.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo kuriérskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu oznámiť túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo kuriérskej služby.

 

4.7 V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky tovaru nemusí tiež kupujúci zásielku od prepravcu alebo doručovateľskej služby prevziať.

 

4.8 Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru nemôže byť braný ohľad.

 

4.9 Predávajúci je oprávnený overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy bola kúpna cena tovaru kupujúcim zaplatená on-line vopred kartou a/alebo bezhotovostným bankovým prevodom.

 

Čl.V. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nikdy nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.

 

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od dopravcu, alebo vyberie tovar z Balíkomatu alebo, ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

 

Čl.VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

6.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom keď:

 • kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete všetky časti objednaného tovaru;
 • sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;
 • sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus tovaru;
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar;

 

6.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

6.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru uzavretého v obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu porušenia autorských práv a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. nosiče s audio-vizuálnym obsahom, software)
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 

6.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) zaslaným na niektorú z kontaktných adries predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok pri identifikácii predávajúceho.

 

6.6 Na účel odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť aj vzorový formulár, ktorý si kupujúci môže stiahnuť TU; ak mieni kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť je kupujúci povinný vyplnený vzorový formulár zaslať predávajúcemu na e-mailovú adresu alebo poštou. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára na e-mailovú adresu predávajúceho, predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia potvrdí e-mailovou správou.

 

6.7 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu pred tým, ako lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie.

 

6.8 Kupujúci je následne povinný prevzatý tovar doručiť alebo zaslať späť na adresu predávajúceho:

 

SYMPATEK s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves;

 

zabalený v pôvodnom a originálnom obale (ak to charakter tovaru umožňuje) a spolu so všetkou dokumentáciou prevzatou spolu s tovarom (návody na použitie, ostatná dokumentácia ako vyhlásenia o zhode, technické pasy a pod.) a dokladom o kúpe, to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci, v súlade s týmto bodom, tovar doručí alebo odošle na predávajúcim určenú adresu pred uplynutím 14-dňovej lehoty podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci odporúča prepravu tovaru poistiť.

Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

 

6.9 Priame náklady na vrátenie tovaru, ako aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom kuriérskej alebo poštovej služby, znáša kupujúci. Tieto náklady nemožno určiť vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od druhu a množstva tovaru a od vzdialenosti, z ktorej bude vracaný tovar prepravovaný.

 

6.10 Kupujúci pri vrátenom tovare zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (kupujúci je oprávnený tovar vyskúšať rovnako ako v „kamennom obchode”, nie však používať). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6.2 týchto obchodných podmienok a vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený, a/alebo neúplný, a/alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 

6.11 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, avšak okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu alebo po predložení hodnoverného dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru, ak už bolo predtým doručené oznámenie kupujúcemu o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predmetnú úhradu je predávajúci povinný uskutočniť rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby, kupujúcemu v súvislosti s takýmto iným spôsobom nesmú byť účtované žiadne iné poplatky.

 

Čl.VII. Reklamácie – Reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

 

7.2 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

7.3 Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na niektorú z   nasledovných adries:

e-mail: shop@esurfy.sk
poštová adresa: SYMPATEK s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves

 

7.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na vyššie uvedenú adresu.

 

7.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu mechanicky nepoškodený, čistý, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane príslušenstva, manuálov, záručného listu alebo technického pasu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.

 

7.6 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, ktorý je súčasne obsahom tohto článku VII. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

 

7.7 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

7.8 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

7.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

7.10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.11 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady, časti alebo súčasti veci stanovená iná záručná doba vyplývajúca z iných skutočností akými sú diely podliehajúce bežnému opotrebeniu alebo sú obmedzené svojou životnosťou, napríklad batérie, akumulátory) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola znížená cena; takéto vady musia byť uvedené v kúpnej zmluve.

 

7.12 Po začatí reklamačného konania sa záručná doba prerušuje až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

 

7.13 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené s užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.

 

7.14 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.24 týchto obchodných podmienok, za podmienok stanovených tými obchodnými podmienkami, bezplatné.

 

7.15 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu SYMPATEK s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý si kupujúci môže stiahnuť TU a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, resp. prejavy a rozsah vád tovaru.

 

7.16 Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu;
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu určenú predávajúcemu v tomto reklamačnom poriadku;

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

7.17 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

7.18 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch v inej primeranej dobe. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 

7.19 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

7.20 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

7.21 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

7.22 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru;
 • výmenou tovaru;
 • vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia;
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru;

 

7.23 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, záručného listu alebo technického pasu, príslušenstva alebo inej nutnej dokumentácie k tovaru;
 • uplynutím záručnej doby tovaru;
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným na strane kupujúceho;
 • použitím a používaním tovaru za podmienok, ktoré sú v rozpore s jeho používateľským manuálom alebo návodom na obsluhu;
 • zanedbaním starostlivosti a/alebo údržby o tovar;

 

7.24 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a/alebo jej ukončení najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a doručiť ho kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

 

7.25 Kupujúci je oprávnený na určenú e-mailovú adresu zasielať iné podnety alebo sťažnosti týkajúce sa postupu predávajúceho alebo ním poskytovaných služieb a predávaného tovaru. Ustanovenia tohto článku sa na ich vybavenie použijú obdobne.

 

7.26 V prípade, ak kupujúci chce tovar vymeniť z dôvodu jeho nesprávneho objednania, kupujúci teda tovar nevymieňa z dôvodu vád tovaru (a kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpil), tak kupujúci hradí všetky náklady na výmenu tovaru a nemá nárok na vrátenie prepravných nákladov.

 

7.27 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

7.28 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

Čl. VIII. Spracúvanie osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

 

Čl.IX. Spoločné ustanovenia

9.1 Predávajúci je oprávnený nezverejniť pri tovare recenzie, ktoré nesúvisia s predmetným tovarom, obsahujú nevhodné výrazy, sú podľa starostlivého uváženia predávajúceho nepravdivé, odkazujú na iné webové stránky alebo materiály alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno alebo povesť predávajúceho.

 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 

9.3 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa u predávajúceho, pred zaslaním objednávky, oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších zmien, doplnkov a predpisov.

 

9.4 Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka www.esurfy.sk. Internetovým a elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový a elektronický obchod predávajúceho na internetovej stránke www.esurfy.sk.

9.5 Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

9.6 Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.

 

9.7 Kúpna zmluva, ak to nie je uvedené inak, je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

9.8 Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho v elektronickej podobe po dobu štyroch rokov a kupujúcemu je po túto dobu dostupná na požiadanie.

 

9.9 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak to nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

 

9.10 Sťažnosti a podnety je kupujúci oprávnený predávajúcemu doručovať na adresy, ktoré sú uvedené v Čl.7.

 

Čl.X. Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

10.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

10.4 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo takto vzniknuté iným spôsobom.

 

10.5 Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, najneskôr pri vybavení novej objednávky v prípade, ak takéto záväzky voči predávajúcemu existujú z minulosti.

 

10.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečítal v celom rozsahu, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa 01.03.2021.